INFORMACIJA O OBRADI LIČNIH PODATAKA PRILIKOM KUPOVINE PREKO INTERNET PRODAVNICE JATO D.O.O.

Jato d.o.o.  (u daljem tekstu Jato ili Rukovalac podataka) Vaše podatke obrađuje zakonito, pošteno i transparentno, te želi da Vas na što jednostavniji način upozna sa svrhom obrade i vrstom Vaših podataka o ličnosti koje prikuplja direktno od Vas ili od drugog lica, kao i o načinu zaštite Vaših prava i drugim bitnim informacijama vezanim za obradu podataka.

Potrebno je da znate da po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon) podatak o ličnosti predstavlja svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv. Taj podatak, između ostalog, može biti ime, prezime, adresa, identifikacioni broj, broj mobilnog telefona itd.

U nastavku se možete detaljnije upoznati sa informacijama koje je potrebno da znate pre nego poverite Vaše podatke.

1. IDENTITET I KONTAKT PODACI RUKOVAOCA PODATAKA

Jato d.o.o. iz NovogSada, Radomira Raše Radujkova 1a, tel: 063/1701102, e-mail: jatonovisad@pticesrbije.rs, internet stranica jato.pticesrbije.rs

2. KONTAKT PODACI ZAPOSLENOG ZADUŽENOG ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zaposlenom za zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Lice za zaštitu podataka) možete se obratiti za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših podataka o ličnosti, odnosno za ostvarivanje prava propisanih Zakonom, na jedan od sledećih načina:
– na e-mail adresu: jatonovisad@pticesrbije.rs
– na adresu sedišta Rukovaoca: Novi Sad, Radomira Raše Radujkova 1a/211
– predajom pismena na adresu kancelarije u Novom Sadu

3. SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV ZA OBRADU, VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI KOJE SE OBRAĐUJU

Svrha i pravni osnov za obradu Vaših podataka određeni su vrstom Vašeg odnosa sa Jato d.o.o. Oni se obrađuju samo da bi se ispunila svrha u koju se isti prikupljaju.
Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka može biti propisan Zakonom. Takođe, prikupljanje se može vršiti u svrhu legitimnog interesa Rukovaoca kao što su podaci vezani za prodaju ili povodom drugog ugovornog odnosa, te ostalim obavezama proisteklim iz Zakona o zaštiti potrošača.
Interes Rukovaoca u prikupljanju podataka se ogleda u potrebi komunikacije sa kupcima, te dostavljanje komercijalnih i edukativnih brošura i ostalih štampanih i elektronskih obaveštenja, itd.
U cilju realizacije kupoprodaje preko našeg web šopa potrebni su nam Vaši osnovni identifikacioni podaci: ime i prezime, godina rođenja, adresa za prijem pošte i e-mail adresa.

4. METOD OBRADE I PERIOD ČUVANJA PODATAKA

Vaši podaci o ličnosti će biti obrađivani ručno i elektronski, na način kojim se obezbeđuje poverljivost i bezbednost. Podaci se čuvaju 1 godinu.

5. PRAVA LICA NA KOJE SE ODNOSE PODACI

U cilju zaštite Vaših prava kao lica čiji se podaci obrađuju, možete se u bilo kom trenutku obratiti Licu za zaštitu podataka. Takođe, kao lice čiji se podaci prikupljaju imate pravo i na sledeće:
– pravo na pristup. Od JATA možete dobiti informacije o tome da li se Vaši podaci o ličnosti obrađuju. Ako je to slučaj, dobijate odobrenje da pristupite svojim podacima o ličnosti, kao i informacije kao što su: svrha obrade, vrste podataka o ličnosti, primaoci podataka, rok čuvanja i sl. JATO će Vam na zahtev dostaviti kopiju podataka o ličnosti koje obrađuje;
– pravo na ispravku podataka (JATO će na Vaš zahtev izvršiti ispravku Vaših podataka o ličnosti koji su netačni ili dopuniti nepotpune podatke.);
pravo na brisanje podataka ( JATO će na Vaš zahtev izbrisati Vaše podatke o ličnosti ako su ispunjeni uslovi iz člana 30. Zakona);
pravo na ograničenje obrade (JATO će na Vaš zahtev ograničiti obradu Vaših podataka o ličnosti ako je ispunjen neki od uslova iz člana 31. Zakona);
pravo na prenosivost podataka (JATO će Vam na Vaš zahtev dostaviti podatke o ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i omogućiti da ih prenesete drugom rukovaocu);
pravo na prigovor (U bilo kom trenutku možete podneti prigovor na obradu podataka o ličnosti zasnovanu na legitimnom interesu ili koja je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja JATA. Nakon toga JATO će obustaviti dalju obradu tih podataka, osim ako postoji zakonit osnov za obradu koji preteže nad Vašim interesima ili slobodama ili ako se obrada obavlja u svrhu pokretanja, podnošenja ili odbrane od pravnog zahteva);
pravo na pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti. Ukoliko smatrate da se obrada Vaših podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa, možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
pravo na zakonsku i ugovornu obavezu davanja podataka (davanje podataka je zakonska obaveza, obzirom da bez podataka nije moguće izvršiti realizaciju prava i obaveza sa internet prodavnice).